El meu Web
Aplicació oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Contactar
Mapa web
Segueix-nos a Facebook
Segueix-nos a Twiter
AEMET blog.es
Segueix-nos a YouTube
RSS

Nota Legal

Ús i reutilització

La informació obtinguda i elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia (en endavant, AEMET) com a conseqüència de la seva activitat científica i tècnica es realitza amb la major fiabilitat que possibilita el nivell tecnològic actual. En particular, les prediccions meteorològiques descriuen les evolucions més probables de l'estat de l'atmosfera en funció dels coneixements tècnics i científics d'aquesta matèria.

aemet.es és un domini d'internet propietat d'AEMET, amb domicili en C / Leonardo Prieto Castro, 8 28071 Madrid Espanya, sota el qual estan disponibles diversos canals de difusió d'informació, el seu lloc web ( www.aemet.es) i altres com AEMET OpenData, MeteoRuta, MeteoNav, Sinobas, Arcimis, AMA ... a més, AEMET disposa d'altres canals no ubicats en aemet.es, com apps natives, aemetblog.es, Twitter, Facebook ... Tots ells, els seus codis font i els continguts dels mateixos pertanyen a AEMET i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

L'obtenció, l'elaboració i els mitjans de presentació de la informació meteorològica i climatològica d'AEMET, constitueixen una modalitat de la propietat intel·lectual que regula l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Correspon a AEMET la titularitat i l'exercici dels drets d'autor, que configuren el dret exclusiu de l'explotació i divulgació d'aquesta informació.

Els canals de difusió d'AEMET compleixen la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes que estableix el Reial Decret, 186/2008, de 8 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut, la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, en particular en el seu article 8; la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i el seu reglament de desenvolupament, el Reial Decret 1495/2011, en particular el seu article 7; així com, l'article 4 del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i d'atenció al ciutadà.

L'accés i l'ús dels canals de difusió d'AEMET, així com els serveis o continguts que a través d'ells es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquesta Nota legal, sense perjudici que algun d'aquests canals, serveis o continguts pugui requerir l'acceptació d'unes condicions addicionals.

Els continguts i serveis que AEMET ofereix s'actualitzen periòdicament; es suggereix la comprovació de la vigència i de l'exactitud de la informació, serveis i continguts, així com dels termes legals vigents en cada moment.

 

Termes i condicions d'accés al web o altres modalitats per part dels diferents usuaris

L'accés a aquest lloc web i qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d'ús que figuren a continuació:

 • L'accés a aquest portal web, així com l'ús de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. AEMET no és responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d'aquests fets, ni tampoc pot garantir que l'accés no es veja interromput o que el contingut o software al que pugui accedir-se estiga lliure d'error o de causar dany.
 • AEMET se reserva el derecho a realizar los cambios que procedan sin previo aviso, al objeto de actualizar, modificar o eliminar la información, y a realizar cuantos cambios y modificaciones estime pertinentes sobre el sitio web.
 • AEMET es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació dels mateixos s'anunciarà convenientment a través d'aquesta pàgina, i serà efectiva des del moment de la publicació. 

 

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les condicions generals recollides en la present nota legal permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que estan en poder d'AEMET d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre , sobre reutilització de la informació del sector públic.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si és el cas, corresponents a aquests documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, i pel termini màxim permès per la llei esmentada. 

 

Condicions generals per a la reutilizació

L'exercici de la reutilització està subjecte a:

1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

2. S'ha de citar AEMET com a font de la informació objecte de la reutilització en una de les següents formes:

 • En el cas que la informació sigui difosa o subministrada a tercers sense més modificacions que les de la seva presentació, sense haver-se alterat el contingut tècnic, s'ha de:
  • Respectar el seu contingut tècnic de manera que no pugui donar lloc a errors d'interpretació per part de tercers, podent efectuar la seva presentació en la forma més adequada a l'USUARI.
  • Incloure el Copyright d'AEMET (© AEMET) o en el seu lloc el text: "Informació elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia".
  • Mantenir el logotip de AEMET a tots aquells productes que el portin integrat.
 • En cas, de realitzar amb ella serveis de valor afegit en base a la informació meteorològica i climatològica subministrada per AEMET per a la seva difusió o subministrament a tercers, s'ha d'esmentar explícitament a AEMET com a propietària d'aquesta informació, incloent la referència "Font: AEMET "o en el seu lloc el text:" Informació elaborada utilitzant, entre altres, l'obtinguda de l'Agència Estatal de Meteorologia ".


3. Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estigués inclosa en el document original.

4. No es pot indicar, insinuar o suggerir que AEMET com a titular de la informació reutilitzada participa, patrocina, o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme amb ella.

5. Ha de conservar la integritat de les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables que, si escau, estiguessin inclosos en el document posat a disposició per AEMET per a la seva reutilització. 

 

Exclusió de responsabilitat

AEMET no serà responsable de l'ús o interpretació que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

Els canals de difusió d'AEMET poden referenciar a sistemes externs subjectes a condicions particulars d'ús. AEMET declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora dels seus canals de difusió.

 

Obligacions i responsabilitat de l'usuari

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37 / 2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina o les diferents formes d'accés, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets d'AEMET o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el lloc web o altres formes d'accés o impedir la normal utilització del mateix.

L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir els continguts utilitzant per això mitjans o procediments diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, s'hagin indicat en aquest lloc web o s'utilitzin habitualment a internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i els seus continguts.

L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il·legítima utilització del web o altres formes d'accés previstes.
                                                                             

                                                                             

Novembre de 2016

Email
Compartir a Twitter
© AEMET. Autoritzat l'ús de la informació i la seua reproducció citant AEMET com a autora de la mateixa.
Aplicació oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Segueix-nos a Facebook
Segueix-nos a Twiter
AEMET blog.es
Segueix-nos a YouTube
RSS