• Nota informativa. Tormentas fuertes en amplias zonas de la Península
El meu Web
Aplicació oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Contactar
Mapa web
Seguix-nos en Facebook
Seguix-nos en Twitter
AEMET blog.es
Seguix-nos en YouTube
RSS

Nota Legal

Ús i reutilització

La informació obtinguda i elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia (d'ara en avant, AEMET) com a conseqüència de la seua activitat científica i tècnica s'elabora de la manera més fiable que possibilita el nivell tecnològic actual. En particular, les prediccions meteorològiques descriuen les evolucions més probables de l'estat de l'atmosfera en funció dels coneixements tècnics i científics en aquesta matèria.

aemet.es és un domini d'Internet propietat de l'AEMET, amb domicili al carrer de Leonardo Prieto Castro, 8, 28071 Madrid, Espanya, dins del qual estan disponibles diversos canals de difusió d'informació, el seu lloc web  www.aemet.es i altres com AEMET OpenData, MeteoRuta, MeteoNav, SINOBAS, Arcimis, AMA... A més, l'AEMET disposa d'altres canals no ubicats en aemet.es, com apps natives, aemetblog.es, Twitter, Facebook... Tots aquests canals, els codis font i els continguts pertanyen a l'AEMET i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual corresponents.

L'obtenció, l'elaboració i els mitjans de presentació de la informació meteorològica i climatològica de l'AEMET constitueixen una modalitat de la propietat intel·lectual regulada en l'article 10 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. Correspon a l'AEMET la titularitat i l'exercici dels drets d'autor, que configuren el dret exclusiu de l'explotació i de la divulgació de la informació esmentada.

Els canals de difusió de l'AEMET compleixen les funcions d'informació general i d'atenció al ciutadà en els termes establits en el Reial decret 186/2008, de 8 de febrer, pel qual s'aprova l'estatut; la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, en particular en l'article 8; la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i el seu reglament de desplegament, el Reial decret 1495/2011, en particular l'article 7, així com l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i d'atenció al ciutadà.

L'accés i l'ús dels canals de difusió de l'AEMET, així com els serveis o els continguts que per mitjà d'aquests es puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en aquesta nota legal, sense perjudici que algun d'aquests canals, serveis o continguts puga requerir l'acceptació d'unes condicions addicionals.

Els continguts i els serveis que l'AEMET ofereix s'actualitzen periòdicament; se suggereix la comprovació de la vigència i de l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts, així com dels termes legals vigents en cada moment.

 

Termes i condicions d'accés al web o a altres modalitats per part dels diferents usuaris

L'accés a aquest lloc web i a qualsevol de les seues pàgines suposa conéixer i acceptar els advertiments legals, les condicions i els termes d'ús que figuren a continuació:

  • L'accés a aquest portal web, així com l'ús de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de l'usuari. L'AEMET no és responsable de cap perjudici que es puga derivar d'aquests fets, ni tampoc pot garantir que l'accés no es veja interromput o que el contingut o el programari a què es puga accedir estiga lliure d'error o de causar dany.
  •  L'AEMET es reserva el dret a fer els canvis que siguen procedents sense avís previ, a fi d'actualitzar, de modificar o d'eliminar la informació, i a fer tots els canvis i modificacions que estime pertinents sobre el lloc web.
  • L'AEMET es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació d'aquests s'anunciarà de manera convenient per mitjà d'aquesta pàgina, i serà efectiva des del moment de la publicació.

 

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les condicions generals recollides en aquesta nota legal permeten la reutilització dels documents sotmesos a aquestes per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que es troben en poder de l'AEMET d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si s'escau, corresponents a aquests documents, i s'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i amb qualsevol format, i pel termini màxim permés per la llei esmentada.

 

Condicions generals per a la reutilització

L'exercici de la reutilització està subjecte a:

1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

2. S'ha de citar l'AEMET com a font de la informació objecte de la reutilització d'una de les maneres següents:

  • En el cas que la informació siga difosa o subministrada a tercers sense més modificacions que les de presentació, sense haver-se alterat el contingut tècnic, cal:
  • respectar-ne el contingut tècnic de manera que no puga donar lloc a errors d'interpretació per part de tercers, i que se'n puga efectuar la presentació de la manera més adequada a l'usuari;
  • incloure el copyright de l'AEMET (© AEMET) o el text «Informació elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia»;
  • mantindre el logotip de l'AEMET en tots els productes que el porten integrat.
  • En cas de dur a terme amb la informació serveis de valor afegit que es basen en la informació meteorològica i climatològica subministrada per l'AEMET per a la difusió o subministrament a tercers, s'ha de esmentar explícitament l'AEMET com a propietària d'aquesta informació, i incloure-hi la referència «Font: AEMET» o el text «Informació elaborada utilitzant, entre altres, l'obtinguda de l'Agència Estatal de Meteorologia».

 

3. S'ha d'esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de reutilització, sempre que estiga inclosa en el document original.

4. No es pot indicar, insinuar o suggerir que l'AEMET, com a titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es duga terme amb aquesta.

5. S'ha de conservar la integritat de les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables que, si s'escau, estigueren incloses en el document posat a disposició per l'AEMET per a la reutilització.

 

Exclusió de responsabilitat

L'AEMET no serà responsable de l'ús o interpretació que de la informació facen els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys patits o de les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

Els canals de difusió de l'AEMET poden fer referència a sistemes externs subjectes a condicions particulars d'ús. L'AEMET declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora dels seus canals de difusió.

 

Obligacions i responsabilitat de l'usuari

L'agent reutilitzador es troba sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, fins i tot al règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina o les diferents maneres d'accedir, sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringisquen els drets de l'AEMET o de tercers o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o altres maneres d'accedir, o impedir l'ús normal d'aquest.

L'usuari s'haurà d'abstindre d'obtindre els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s'hagen posat a la seua disposició per a fer-ho, que s'hagen indicat en aquest lloc web o que s'utilitzen habitualment en Internet i, en aquest últim cas, sempre que no comporten un risc de dany o d'inutilització del lloc web i dels continguts.

L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per l'ús indegut i il·legítim del web o altres maneres d'accedir previstes.      

                                                                             

Novembre de 2016

Email
Compartir a Twitter
© AEMET. Autoritzat l'ús de la informació i la seua reproducció citant AEMET com a autora de la mateixa.
Aplicació oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Seguix-nos en Facebook
Seguix-nos en Twitter
AEMET blog.es
Seguix-nos en YouTube
RSS