• Nota informativa. Tormentas fuertes en amplias zonas de la Península
A miña Web
Aplicación oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Contactar
Mapa web
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
AEMET blog.es
Síguenos en YouTube
RSS

Nota Legal

Uso e reutilización

A información obtida e elaborada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (en diante, AEMET) como consecuencia da súa actividade científica e técnica realízase coa maior fiabilidade que posibilita o nivel tecnolóxico actual. En particular, as predicións meteorolóxicas describen as evolucións máis probables do estado da atmosfera en función dos coñecementos técnicos e científicos desta materia.

aemet.es é un dominio da internet propiedade de AEMET, con domicilio en r/ Leonardo Prieto Castro, 8 28071 Madrid España, baixo o que están dispoñibles diversas canles de difusión de información, o seu sitio web ( www.aemet.es) e outros como AEMET OpenData, MeteoRuta, MeteoNav, SINOBAS, Arcimis, AMA... Ademais, AEMET dispón doutras canles non situadas en aemet.es, como apps nativas, aemetblog.es, Twitter, Facebook... Todos eles, os seus códigos fonte e os contidos dos mesmos pertencen a AEMET e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual.

A obtención, a elaboración e os medios de presentación da información meteorolóxica e climatolóxica de AEMET, constitúen unha modalidade da propiedade intelectual regulada no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia. Corresponde a AEMET a titularidade e o exercicio dos dereitos de autor, que configuran o dereito exclusivo da explotación e divulgación da devandita información.

As canles de difusión de AEMET cumpren a función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no Real Decreto, 186/2008, do 8 de febreiro, polo que se aproba o Estatuto; a Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, en particular no seu artigo 8; a Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público e o seu regulamento de desenvolvemento, o Real Decreto 1495/2011, en particular o seu artigo 7; así como, o artigo 4 do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e de atención ao cidadán.

O acceso e o uso das canles de difusión de AEMET, así como os servizos ou contidos que a través delas póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan nesta Nota Legal, sen prexuízo de que algunha das devanditas canles, servizos ou contidos poidan precisar da aceptación dunhas condicións adicionais.

Os contidos e servizos que AEMET ofrece actualízanse periodicamente; suxírese a comprobación da vixencia e da exactitude da información, servizos e contidos, así como dos termos legais vixentes en cada momento.

 

Termos e condicións de acceso á web ou outras modalidades por parte dos diferentes usuarios

O acceso a este sitio web e a calquera das súas páxinas supón coñecer e aceptar as advertencias legais, condicións e termos de uso que figuran a continuación:

 • O acceso a este portal web, así como o uso da información que contén, son da exclusiva responsabilidade do usuario. AEMET non é responsable de ningún prexuízo que puidese derivarse destes feitos, nin tampouco pode garantir que o acceso non se vexa interrompido ou que o contido ou software ao que poida accederse estea libre de erro ou de causar dano.
 • AEMET resérvase o dereito para realizar os cambios que procedan sen previo aviso, ao obxecto de actualizar, modificar ou eliminar a información, e a realizar cuantos cambios e modificacións estime pertinentes sobre o sitio web.
 • AEMET resérvase a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso deste sitio web. Calquera modificación dos mesmos anunciarase convenientemente a través desta páxina, e será efectiva desde o momento da súa publicación.

 

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual

As condicións xerais recollidas na presente nota legal permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que obran en poder de AEMET de acordo co establecido no artigo 3 da Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público. Esta autorización leva, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, e polo prazo máximo permitido pola citada Lei.

 

Condicións xerais para a reutilización

O exercicio da reutilización está suxeito a:

1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.

2. Débese citar a AEMET como fonte da información obxecto da reutilización nunha das seguintes formas:

 • No caso de que a información sexa difundida ou subministrada a terceiros sen máis modificacións que as da súa presentación, sen alterarse o contido técnico, hase de:
  • Respectar o seu contido técnico de forma que non poida dar lugar a erros de interpretación por parte de terceiros, podendo efectuarse a súa presentación na forma máis adecuada ao USUARIO.
  • Incluír o Copyright de AEMET (© AEMET) ou no seu lugar o texto: "Información elaborada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía".
  • Manter o logotipo de AEMET en todos aqueles produtos que o leven integrado.
 • No caso, de realizar con ela servizos de valor engadido baseados na información meteorolóxica e climatolóxica subministrada por AEMET para a súa difusión ou subministración a terceiros, débese mencionar explicitamente a AEMET como propietaria da devandita información, incluíndo referencia "Fonte: AEMET" ou no seu lugar o texto: "Información elaborada utilizando, entre outras, a obtida da Axencia Estatal de Meteoroloxía".

3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.

4. Non se pode indicar, insinuar ou suxerir que AEMET como titular da información reutilizada participa, patrocina, ou apoia a reutilización que leve a cabo con ela.

5. Debe conservarse a integridade dos metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables que, no seu caso, estivesen incluídos no documento posto a disposición por AEMET para a súa reutilización.

 

Exclusión de responsabilidade

AEMET non será responsable do uso ou interpretación que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

As canles de difusión de AEMET poden referenciar a sistemas externos suxeitos a condicións particulares de uso. AEMET declina calquera responsabilidade con respecto á información que se atope fora das súas canles de difusión.

 

Obrigacións e responsabilidade do usuario

O axente reutilizador áchase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

O usuario comprométese a utilizar esta páxina ou as diferentes formas de acceso, sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos de AEMET ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o sitio web ou outras formas de acceso ou impedir a súa normal utilización.

O usuario deberá absterse de obter os contidos utilizando medios ou procedementos distintos dos que se puxeron á súa disposición a este efecto, se indicaron neste Sitio web ou se empreguen habitualmente na internet e, neste último caso, sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización do sitio web e os seus contidos.

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola indebida e ilexítima utilización do web ou outras formas de acceso previstas.      

                                                                             

Novembro de 2016

Email
Compartir en Twitter
© AEMET. Autorizado o uso da información e a súa reprodución citando a AEMET como autora desta.
Aplicación oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
AEMET blog.es
Síguenos en YouTube
RSS